ข้อสอบออนไลน์ คู่มือการใช้งาน ข้อสอบ O-NET ข้อสอบสสวท. ข้อสอบเพชรยอดมงกุฏ ข้อสอบเข้าม.1 ข้อสอบเข้าม.4
บทเรียนและแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ เกมส์ท่องศัทพ์ English Voice ผังเครือญาติ ผู้ทำเว็บ

ข้อสอบเพชรยอดมงกุฎ
วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับ 4 พ.ศ. 2557

ยังไม่ตอบ

ข้อ ตอบแล้ว

ข้อ
... คะแนนสอบ ...


View 955

Part 1 : Vocabulary (Items 1 - 25)

Directions : Choose the word(s) that can replace the underlined part of each item without changing its meaning.

1)

Romans and Greeks ascribed their victories and conquests to gods.


ตอบ :ข้อ 1 ข้อถัดไป


โจทย์ข้อสอบ คลิกที่หมายเลขข้อ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100


 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง
เป็นการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย
Copyright (C) 2019-2020 All rights reserved.